กรมเจ้าท่าร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง เปิดอบรมบัตรนายท้ายเรือและบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์

             อำเภอสิรินธรร่วมกับกรมเจ้าท่าอุบลราชธานีและสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เปิดรับ ประชาชนทั่วไปเข้าฝึกอบรมเพื่อพิจารณารับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ำชั้นสองและประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ นิคม 2 ลงชื่อและส่งเอกสารได้ที่ ร้านรจนา และท่าแพส.ลำโดม ฟังตำบลนิคมลำโดมน้อยลงชื่อได้ที่ร้านเนรมิต และประธานสุนทร พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 รูป
2 สำเนาบัตรประชาชน 2
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2
4 วุฒิการศึกษาถ้ามี
5. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
พร้อมค่าสมัครเข้าฝึกอบรม 1,200 บาท ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อบรมระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 ธันวาคม 2563
14:33 อุ้ม อุ้มรักทัวร์ อำเภอสิรินธรร่วมกับกรมเจ้าท่าอุบลราชธานีและ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เปิดรับ ประชาชนทั่วไปเข้าฝึกอบรมเพื่อพิจารณารับ
1.ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ำชั้นสอง
2.ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์
ฝั่งนิคม 2 ลงชื่อและส่งเอกสารได้ที่ ร้านรจนา และท่าแพส.ลำโดม ฟังตำบลนิคมลำโดมน้อยลงชื่อได้ที่ร้านเนรมิต และประธานสุนทร พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 รูป
2 สำเนาบัตรประชาชน 2
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2
4 วุฒิการศึกษาถ้ามี
5. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
พร้อมค่าสมัครเข้าฝึกอบรม 1,200 บาท ภายในวันที่ 23 ธันวาคม อบรมระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 ธันวาคม

-อัตรานี้รวมค่าห้องประชุมค่าเบรคค่าวิทยากร อาหารเที่ยง 2 มื้อ

ผู้สมัครถ้าชำระค่าวิทยากรภายในวันที่ 23 วันอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทันทีชำระ ในวันเข้าฝึกอบรมจะได้หลังจาก วันฝึก 7 วันทำการ

ใบประกาศนียบัตรทั้ง 2 ใบใช้ขับได้ทั้งเรือแพและเรือแพยนต์ซึ่งจะมีกฎหมายออกมารองรับเร็วๆนี้


สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี Copyright 2020. All Rights Reserved.